Начало
Правила
Помощ
Софтуер
Бланки
Контакти

       Настоящият документ е общодостъпен в глобалната Интернет мрежа и затова всяко неспазване на долуописаните правила, валидни за локалната мрежа на Физическия факултет, не оправдава нарушителите.


    1. Ползване на Интернет - трафик, излизащ извън рамките на УКМ
    2. Включване на компютър в мрежата; промяна в състоянието
    3. Използване на IP адреси
    4. Кой първи да бъде уведомен за проблеми в мрежовата връзка

Трафик, излизащ извън рамките на УКМ

       Във времевия интервал от 8:30 до 18:00 часа в работни за Софийския Университет дни не са разрешени следните действия:
- трансфер на файлове със звуково и филмово съдържание, освен ако не са пряко свързани с научната и учебна дейност
- пускане на радио "online"
- разглеждане на сайтове с порнографско съдържание
- софтуерни пакети с големина над 500 МВ

       Забележка:
       1. Правилото автоматично отпада в извън указаното време и в случая, когато трансферът се осъществява в рамките на УКМ (Университетската Компютърна Мрежа).

Основанията

* * *

Мерки срещу нарушителите
       вж. по-долу "Общи мерки"
Включване на нов компютър в мрежата
Промяна в състоянието на включен такъв
начало

       Включването на нов компютър в локалната мрежа на Физическия Факултет може да се осъществи в случай, че в срок до една седмица служителите на Изчислителния център, системните администратори, бъдат уведомени за това и получат следната информация
- местоположение на компютъра(сграда, номер на стая)
- лице, което ще отговаря за действията, извършвани на него
- служебен телефон и e-mail адрес за връзка с горепосоченото лице
- MAC адрес на мрежовата карта на компютъра (вж. тук за начина на извличане)

      Забележка:
      1. Данните се подават от всички, включително и от ползващите динамичен IP адрес.
      2. За получаване на статичен IP адрес, отиди тук

       При промяна на състоянието, по-точно на горепосочената информация, е желателно системните администратори да бъдат уведомени.

* * *

Мерки срещу нарушителите

       За нарушители на това правило ще бъдат считани неспазилите първата част от него, а именно, притежателите на нововключен пост в мрежата.
       За предприетите мерки, вж. по-долу "Общи мерки"
Използване на IP адреси
начало

       Всеки компютър в локалната мрежа със статичен IP адрес може да използва само собствения адрес:

       - ползването на динамичен IP адрес от притежаващите статичен такъв не е правилно. Ако в срок до една седмица след предупреждението от администраторите не се заяви, че статичният адрес ще се използва, той се отнема като право на ползване.
       - самоволното заемане на чужд или незает от никого IP адрес е строго забранено

      Забележка: За получаване на статичен IP адрес, отиди тук


* * *

Мерки срещу нарушителите

       Долупосочените "Общи мерки" важат само за нарушителите на втори пункт - "самоволно заемане ...".
Общи мерки срещу нарушителите
(важи за горните три правила)

       При констатирано и доказано нарушение предприетите мерки ще бъдат:
- изключване от мрежата на ползвания пост за
      една седмица - при първи случай
      един месец - при втори такъв
- доклад при ръководни компетентни (имащи права за по-сериозни наказания) органи - при трети случай
Кой първи да бъде уведомен за проблеми в мрежовата връзка
начало

       При възникнали проблеми в мрежовата връзка или отделни мрежови услуги, ползвателите във Физическия Факултет са длъжни първоначално да се обръщат към системните му администратори. Директният достъп до УИЦ(Университетския Изчислителен Център) може да се осъществява само след препоръка от посочените лица. Изключение правят случаите при отсъствие на персонал в Изчислителния център на Физическия Факултет и потребителите с въпроси и проблеми по модемната връзка, осигурявана от УИЦ.Начало | Правила | Помощ | Софтуер | Бланки | Контакти