Linux - IP адрес

От "root" сесия направете следното:
1. Променете файлът "/etc/sysconfig/network" по следния начин:
NETWORKING=yes
HOSTNAME=остава същият
GATEWAY=62.44.98.3

2. За указване на DNS сървърите, променете файла "/etc/resolv.conf":
nameserver 62.44.98.1
nameserver 62.44.96.1

3. За указване на новия IP адрес променете файла "/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0":
DEVICE:eth0
BOOTPROTO:static
IPADDR: новият IP адрес
NETMASK:255.255.254.0
ONBOOT:yes

4. Рестартирайте компютъра или мрежовите настройки (/etc/rc.d/init.d/network restart).

обратно